Ống PVC Tiền Phong class 3

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống PVC Tiền Phong class 3 D21 25 21Ø 2.4mm m 11,200 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D27 25 27Ø 3mm m 16,900 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D34 16 34Ø 2.6mm m 19,000 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D42 12.5 42Ø 2.5mm m 24,900 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D48 12.5 48Ø 2.9mm m 31,000 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D60 10 60Ø 2.9mm m 44,200 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D75 10 75Ø 3.6mm m 64,400 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D90 8 90Ø 3.5mm m 74,900 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D110 8 110Ø 4.2mm m 117,100 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D125 8 125Ø 4.8mm m 136,500 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D140 8 140Ø 5.4mm m 178,900 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D160 8 160Ø 6.2mm m 224,100 
Ống PVC Tiền Phong class 3 D200 8 200Ø 7.7mm m 347,000 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com