Ống HDPE - PE80

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống HDPE D110 PN10 10 110Ø 8.1mm m 200,800 
Ống HDPE D110 PN12.5 12.5 110Ø 10mm m 237,900 
Ống HDPE D110 PN16 16 110Ø 12.3mm m 288,800 
Ống HDPE D110 PN6 6 110Ø 5.3mm m 132,400 
Ống HDPE D110 PN8 8 110Ø 6.6mm m 163,000 
Ống HDPE D125 PN10 10 125Ø 9.2mm m 256,200 
Ống HDPE D125 PN12.5 12.5 125Ø 11.4mm m 309,600 
Ống HDPE D125 PN16 16 125Ø 14mm m 370,200 
Ống HDPE D125 PN6 6 125Ø 6mm m 170,600 
Ống HDPE D125 PN8 8 125Ø 7.4mm m 208,300 
Ống HDPE D140 PN10 10 140Ø 10.3mm m 319,400 
Ống HDPE D140 PN12.5 12.5 140Ø 12.7mm m 381,900