Chếch PVC Dismy

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Chếch PVC Dismy D110 6 110Ø c 32,800 
Chếch PVC Dismy D125 8 125Ø c 58,000 
Chếch PVC Dismy D140 8 140Ø c 72,000 
Chếch PVC Dismy D160 8 160Ø c 110,000 
Chếch PVC Dismy D21 10 21Ø c 1,300 
Chếch PVC Dismy D27 10 27Ø c 1,600 
Chếch PVC Dismy D34 10 34Ø c 2,300 
Chếch PVC Dismy D42 10 42Ø c 3,600 
Chếch PVC Dismy D48 10 48Ø c 5,800 
Chếch PVC Dismy D60 8 60Ø c 9,500 
Chếch PVC Dismy D75 8 75Ø c 16,400 
Chếch PVC Dismy D90 7 90Ø c 22,500 

Nganhnuoc.nhatminh@gmail.com