Ống lạnh PPR Dismy

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT) Thêm vào giỏ hàng
Ống lạnh PPR Dismy D110 110Ø 10mm m 555,500 
Ống lạnh PPR Dismy D125 125Ø 11.4mm m 680,000 
Ống lạnh PPR Dismy D140 140Ø 12.7mm m 840,400 
Ống lạnh PPR Dismy D160 160Ø 14.6mm m 1,145,000 
Ống lạnh PPR Dismy D20 20Ø 2.3mm m 23,500 
Ống lạnh PPR Dismy D25 25Ø 2.8mm m 41,700 
Ống lạnh PPR Dismy D32 32Ø 2.9mm m 55,000 
Ống lạnh PPR Dismy D40 40Ø 3.7mm m 73,700 
Ống lạnh PPR Dismy D50 50Ø 4.6mm m 106,300 
Ống lạnh PPR Dismy D63 63Ø 5.8mm m 170,000 
Ống lạnh PPR Dismy D75 75Ø 6.8mm m 235,500 
Ống lạnh PPR Dismy D90 90Ø 8.2mm m 344,200